Obchodní podmínky

(dále jen “OP”)

Ředitelská akademie s.r.o., se sídlem Žárovická 1642, 190 16 Újezd nad Les, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČ: 0964497, bankovní spojení: FIO banka, a.s., číslo účtu 2401896441/2010 (dále jen “prodávající”)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “OP”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a osobou, jež si u prodávajícího objednala zboží nebo služby specifikované v příslušné objednávce potvrzené prodávajícím (dále jen “kupující”) prostřednictvím webových stránek www.reditelskaakademie.cz (dále jen web) provozovaných prodávajícím.

2. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

3. Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

4. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat způsobem uvedeným v článku VIII odst. 4 a 5. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Web obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: I. objednávaném zboží, II. množství objednávaného zboží, III. o kontaktních údajích kupujícího jako je název, IČ, sídlo, fakturační adresa, telefon, email a IV. souhlas s OP (dále společně jen jako “objednávka”).

4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “odeslat”. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

5. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen “elektronická adresa kupujícího”). Prodávající však neručí za nedoručení potvrzení objednávky z důvodu, který nezavinil (jako je např. chybný email zadaný kupujícím, SPAM apod.).

6. Doručením potvrzení přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím neprodleně zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího vzniká smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu do 14 dnů bezhotovostním převodem na základě údajů, které kupující obdrží v e-mailu od prodávajícího jako potvrzení přijetí objednávky.

2. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). 

IV. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně maximálně ve lhůtě 14 dnů před realizací objednávky (před termínem kurzu), a to na adresu uvedenou v úvodu těchto OP.

2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. IV. odst. 1. OP se kupní smlouva od počátku ruší. 

3. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto čl. IV. odst. 2. OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. 

4. Do doby převzetí zboží (realizace kurzu) kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící web (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící web.

3. Kupující není oprávněn při využívání webu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webu. Web je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webu nebo v důsledku užití webu v rozporu s jejich určením.

5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@reditelskaakademie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6. Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu, případně subjektem k vyřizování stížností kupujících, je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, na kterou se kupující může obrátit přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce. Dále je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, www.uoou.cz.

7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VI. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kupující dává odesláním objednávky prodávajícímu k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

2. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

3. Prodávající je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji kupujícího v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen “ZOOÚ”) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

4. V souladu s § 5 odst. 2 zákona ZOOÚ a s čl. 6 odst. 1 GDPR má prodávající právní titul ke zpracování osobních údajů kupujícího uvedených v prvním odstavci tohoto článku, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále má prodávající právo zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení prodávajícího.

5. Kupující bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas kupujícího.

6. Prodávající potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má kupující: a) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR, b) právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR, c) právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud kupující odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, d) právo na omezení zpracování spočívající v tom, že kupující popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR, e) právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že kupující má právo získat osobní údaje, jež poskytl prodávajícímu jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR, f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a g) právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

7. Kupující prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.

8. Kupující bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

9. Prodávající se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům kupujícího, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.

10. Prodávající zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji kupujícího o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle ZOOÚ a GDPR a neposkytovat je třetím osobám.

11. V případě potřeby včetně odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je kupující oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů prodávajícího na adrese: info@reditelskaakademie.cz.

12. Ke zpracování osobních údajů kupujícího bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Prodávající se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávnění prodávajícího dle § 20 odst. 2 ZOOÚ a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

VII. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím poštovních služeb prodávajícího. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

3. Kontaktní údaje prodávajícího: info@reditelskaakademie.cz, tel. 725 362 084.

4. Tyto OP mohou být kdykoli změněny. Prodávající tuto změnu oznámí zveřejněním na webové stránce a to 2 (dva) měsíce před její účinností. Kupující je oprávněn v případě změny OP od kupní smlouvy odstoupit v době do 15 dnů přede dnem účinnosti změny OP, to neplatí v případě, že všechny podmínky smlouvy, zejména zaplacení celé kupní ceny a dodání zboží, již byly splněny. 

5. Aktuální verze těchto OP je volně umístěná na webu. Každý kupující je sám odpovědný za sledování změn těchto OP, aniž by byl prodávající povinen jej na změny zvlášť upozorňovat.

6. Každý kupující nákupem z webu vyslovuje svůj souhlas respektovat tyto OP v jejich aktuálním znění.

7. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na webu a budou se vztahovat na kupujícího od okamžiku jejich zveřejnění.

8. Tyto OP se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

9. Jakékoliv spory vzniklé mezi stranami se budou řešit především smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu možné mimosoudní cestou.

10. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto OP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení. 

11. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17. prosince 2020.